Declaratia Presedintelui ANPM privind politica in domeniul calitatii

COMUNICAT

NEWAGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA  informează toți titularii care detin autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu asupra obligativității obținerii vizei anuale pentru autorizațiile de mediu/autorizațiile integrate de mediu , conform prevederilor Ordinului MMAP nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu  și autorizației integrate de mediu ...  [click detalii]

new! Vă informăm că, în vederea estimării emisiilor de poluanţi atmosferici la nivel județean, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 3299/28.08.2012, pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în data de 17 ianuarie a fost deschisă sesiunea de raportare 2024 pentru anul 2023, în cadrul aplicației online https://raportare.anpm.ro/

Sesiunea de raportare se va închide la data de 31 mai 2024.

In atenția operatorilor economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor!

Până la data de 01.02.2024, operatorii economici au obligația de a solicita  revizuirea autorizatiei / autorizatiei integrate de mediu emisa pentru activitatea de tratare a deșeurilor dacă nu conține toate informațiile prevăzute la art. 34 alin (2) din OUG  nr. 92/2021 privind regimul deseurilor cu completarile si modificarile ulterioare.

atentie! Dorim să vă reamintim de modificarea adusă Legii nr 278/2013 privind emisiile industriale cu modificările și completările ulterioare, realizată prin Legea 141/2023, publicată în Monitorul Oficial al României , partea I, nr 461, din data de 26 mai 2023.

IMPORTANT !

Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba aduce la cunoştinţa operatorilor economici, că s-a deschis sesiunea de raportare on-line, în SIM (Sistem Integrat de Mediu), link: http://raportare.anpm.ro , pentru:

  • new!SIM-AMBALAJE aferent anului 2022 (Ord.nr.794/2012) - termen 1.03.2024
  • new!SIM-SD (STATISTICA DEȘEURILOR) aferent anului 2023

Anunț important

Vă informăm că Sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2023, aplicația Statistica Deșeurilor, NU se închide la 15 martie a.c.

Având în vedere faptul că, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (achiziționate in anul 2011), ceea ce determină dificultăți în accesarea simultană a aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de operatori de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate. că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.

                            
new!  Modificari privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic ...  [click detalii]

APM Alba atenționează pescarii comerciali autorizați de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură că au obligația de a solicita autorizație de capturare și comercializare a animalelor din fauna sălbatică conform prevederilor art. 3 și 4 din Procedura aprobată prin Ordinul MMDD nr. 410/ 2008.

new! Planul de Calitate a Aerului Municipiul Sebeș pentru indicatorul Particule în Suspensie PM10  [detalii...]

Hotararea Consiliului Judetean Alba nr.37/25.02.2021privind “Aprobarea Planului de Menținere a Calității Aerului în județul Alba 2021-2025”  [link]
Programul Operational Regional pentru Regiunea Centru 2012-2027 (POR Centru) -:-  prima versiune  [click detalii]

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere sau deloc, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM si APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale. 

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

Pentru consultarea site-ului vechi ANPM, click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014, va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail arhiva[@]anpm.ro

new Având în vedere intrarea în vigoare a Ordinului MMAP nr. 1682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, se abrogă Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 8 februarie 2010, cu modificările ulterioare.
Ca urmare se vor utililza noile modele cadru de NOTIFICARE şi MEMORIU DE PREZENTARE.
  • Notificare [download]
  • Memoriu de prezentare [download]
  • Ord. MMAP nr. 1682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar [detalii]
Formular de înscriere online a operatorilor economici [click aici] Model cereri/formulare [click aici]
Formulare tip solicitare informatii publice conform cu Legea nr.544/2001   [click detalii]

IMPORTANT!!

ANUNT AMENAJAMENTE PASTORALE

- In atentia Primariilor din jud. Alba-

 

         In conformitate cu legislatia de mediu HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, conform art. 5 alin.2 amenajamente pastorale vor fi reglementate din punct de vedere al protectiei mediului. In concluzie amenajamentele pastorale inainte de a fi adoptate de consiliul local vor fi reglementate din punct de vedere a mediului, drept urmare veti depune planul amenajamentelor pastorale realizate conform art. 6 din OUG nr 34/2014 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente, pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare,la A.P.M. Alba spre aprobare.

Agentia pentru Protectia Mediului Alba

informeaza cetatenii ca incepand cu data de 03.01.2017 efectuarea platilor, reprezentand taxe/tarife pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor de mediu, emise de institutia mai sus mentionata, se va efectua prin intermediul Oficiilor Postale sau a Bancilor/Trezoreriilor, cu urmatoarele date:

APM Alba
Cod Fiscal 5531224
Cont RO73TREZ0025032XXX000230
Trezoreria Alba

La depunerea dosarului se va prezenta obligatoriu copie dupa chitanta (emisa de Oficiul Postal)/extras de cont (pentru plati cu OP), care fac dovada platii.

  • ORDIN nr. 865 din 3 iunie 2014 privind modificarea unor acte normative care stabilesc taxe şi tarife în domeniul protecţiei mediului   [click detalii]
  • CERERE DE RESTITUIRE a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare  [download]

 

Protectia mediului este responsabilitatea noastra a tuturor: cetateni, agenti economici, autoritati publice, ONG-uri, alte organizatii. Cu totii contribuim la poluarea mediului, pornind de la hartia aruncata pe jos după consumarea unui produs ce era ambalat in aceasta, aruncarea deseurilor mai mult sau mai putin periculoase in cursurile de apa, amplasarea in zona rurala a depozitelor de dejectii.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Agentia pentru Protectia Mediului Alba functioneaza ca institutie cu personalitate juridica, in baza prevederilor Hotararii de Guvern nr.1000/2012, privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si ale Hotararii Guvernului nr.544/2012 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, precum si a altor acte normative.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

 Program audiente 
Luni 1200 - 1400
Miercuri 1200 - 1400
Joi 1200 - 1400

 

 Program relații cu publicul 
Luni - Joi 900 - 1430
Vineri 900 - 1300